1
Điều hòa có cảm biến nhiệt độ bên trong dàn lạnh, khi máy chạy bên trong dàn sẽ lạnh và cảm biến cảm nhận được độ lạnh của máy và cho máy chạy hoạt động bình thường. Nếu điều hòa còn trong thời gian bảo hành thì bạn cần là tìm thấy trung tâm bảo hành gần nh&agrav
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments